Vastuvõtt

Puiga Põhikooli vastuvõtu kord ja avaldus

1. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (vt.Lisa), millele lisab:


1) lapse sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud koopia või väljavõtte (kooli sekretär saab selle originaalist teha);


2) lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia;


3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;


4) pilt suurusega 3x4 õpilaspileti jaoks (kui taotlete õpilaspiletit);


5) teisest koolist õppimaasumisel ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust ning kooli direktori allkirja ja pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane arvati välja õppe-aasta keskel.

2. Kooli vastuvõtmisest teavitatakse taotlejat vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

 

Kooli vastuvõtmise kord

Taotlus